Stichting Gift4families

Stichting Gift4families is op 23 november 2015 opgericht en heeft tot doel het bevorderen van de bewustwording, vorming en bezinning van kinderen, tieners, jongeren en volwassenen waar het de katholieke visie op liefde, relaties, seksualiteit, vruchtbaarheid en het gezinsleven betreft.

ANBI

De Stichting heeft een aanvraag ingediend om te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Inschrijvingen / registraties

Het RSIN van de stichting is 8557.42.252
en de stichting is ingeschreven bij KvK onder nr. 64608557

Contactgegevens

Bestuur

  • De heer L.M.G. Simons, voorzitter
  • Mevrouw M.A.J.M. Stouthart - Holkenborg, secretaris
  • Mevrouw J.I. Dekker - Rossa, penningmeester

Doelstelling

Stichting Gift4families heeft tot doel het bevorderen van de bewustwording, vorming en bezinning van kinderen, tieners, jongeren en volwassenen waar het de katholieke visie op liefde, relaties, seksualiteit, vruchtbaarheid en het gezinsleven betreft.

Beleidsplan en activiteiten

Door het initiëren en faciliteren van projecten (activiteiten) wil de Stichting haar doelstelling verwezenlijken.
De projecten zijn ontstaan vanuit behoeften van ouders. Ze zijn in samenwerking met hen ontwikkeld.

De projecten die nu onder de Stichting functioneren zijn:

Het OpGROEIsymposium

Ouders constateerden dat er behoefte is aan informatie over het thema seksualiteit vanuit een katholiek perspectief. Een aantal mensen dat zich inzet voor gezin en opvoeding is aan de slag gegaan om te kijken hoe zij ouders kunnen ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om de kinderen bij de algehele geloofsopvoeding binnen te leiden in de betekenis van de lichamelijkheid en de seksualiteit alsmede om hen handreikingen te geven die hun kinderen ondersteunen in het aangaan van gezonde vriendschappen en relaties.

Het OpGROEIsymposium heeft tot doel opvoeders te ondersteunen en te bemoedigen in hun opvoedingstaak. Het symposium wordt gemiddeld eenmaal per jaar georganiseerd. Daarnaast wordt (in ieder geval) eenmaal per jaar een Webinar georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan seksuele opvoeding. De symposia en de webinars hebben wisselende thema’s met sprekers uit verschillende achtergronden en organisaties.

Website: www.opgroeisymposium.nl

Lesbrieven ‘Het cadeau. Tien brieven over Liefde, Leven en Lichaam’

Onder katholieke ouders is behoefte aan materiaal over het thema seksualiteit om concreet met hun kinderen die in de bovenbouw van het basisonderwijs zitten in gesprek te gaan. Er is een initiatief gestart om te kijken hoe ouders concreet hierin kunnen ondersteunen. Hieruit is het project Lesbrieven ‘Het cadeau. Tien brieven over Liefde, Leven, Lichaam’ voortgekomen.

Het project omvat tien brieven waarmee aan ouders thuis handen en voeten - en vooral ook woorden - worden gegeven om het gesprek aan te gaan. Daarnaast voorziet het project in achtergrondinformatie voor de ouders en divers verwerkingsmateriaal en handreikingen voor verdere verdieping.

Website: is in ontwikkeling

Mannenretraite

Het project Retraite voor Mannen is in 2010/2011 geïnitieerd door een aantal vaders. De retraites bieden de mogelijkheid om in stilte en gebed de relatie met God opnieuw te versterken alsook om over zichzelf na te denken en over de vraag hoe God de deelnemers aan de retraites verder kan helpen in het dagelijkse leven. De retraites staan open voor mannen die graag in de stilte hun relatie met God, de naaste en elkaar willen versterken. Momenteel vindt er één retraite per jaar plaats met elk jaar een wisselend thema.

Website: retraitevoormannen.jouwweb.nl

Gift4Girls

Het project Gift4girls is ontwikkeld voor meisjes en hun moeders onder leiding van een gynaecologe. Het betreft een eendaagse cursus waar moeders en dochters samen aan deelnemen. Het project helpt moeders om op een belangrijk moment in het leven van hun dochters het onderwerp van de puberteit, de eerste menstruatie en alle veranderingen die daarmee verband houden, bespreekbaar te maken. De moeders en m.n. dochters worden meegenomen in de ontdekkingstocht naar het hoe en wat en waarom van de puberteit. Het blijkt dat kennis over hun lichaam en de ontwikkelingen die gaan komen, de meisjes respect, inzicht, en vertrouwen in henzelf geeft.

Recentelijk is besloten om met dit project aan te sluiten bij de Belgische organisatie ‘My Fertility Matters’. Deze organisatie heeft een gelijkaardig project voor jongens ontwikkeld.

Website (België): mfm-programma.be

Verwerving van inkomsten en beheer en besteding van het vermogen

Voor de financiering van haar doelstelling
  1. worden inkomsten verkregen uit activiteiten die de Stichting verricht, zoals symposia, webinars, retraites en andere bijeenkomsten,
  2. richt de Stichting zich op instellingen en organisaties die de doelstelling van de Stichting ondersteunen en daarom bereid zijn om eenmalig of jaarlijks een schenking/donatie te doen,
  3. en bestaat de mogelijkheid om via een legaat of erfstelling in een testament de Stichting te ondersteunen.
De inkomsten die de Stichting ontvangt, worden maximaal gebruikt voor de verwezenlijking van haar doelstelling middels de uitvoering van de genoemde projecten.

De Stichting zal uitsluitend vermogen aanhouden (reserveren) voor zover dit nodig is ten behoeve van toekomstige uitgaven van de projecten alsmede voor zover dit nodig is om de Stichting in stand te houden.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financieel jaarverslag

 
Deze pagina is opgezet door Wim Koopman / iMoose