R.K. Stichting Levende Kerk

De R.K. Stichting “Levende Kerk” is in 1991 opgericht om gelden te verzamelen om sociale en kerkelijke activiteiten vanuit de katholieke Kerk te onder­steunen. Het bestuur van de stichting heeft allerlei acties ondernomen, met name door advertenties in het Katholiek Nieuws­blad, om gelden te verwerven. Bij een aantal mensen is de stichting zo bekend geworden, dat men haar steeds gedenkt. Er zijn een aantal weldoeners, die door middel van een jaarlijkse perio­dieke schenking de stichting met een flink bedrag steunen.

Door de vele kleine en ook enkele grote giften heeft de stichting in al deze jaren veel kunnen doen. De stichting ondersteunt veel jongerenaktiviteiten. In de Rooms katholieke kerk worden ­veel jongerentochten en kampen georgani­seerd. Daar wordt bijdragen aan gegeven. Ook ondersteunt de stichting enkele priesteroplei­dingen in ons land; we hebben priesters hard nodig, om mensen nabij te zijn in hun concrete noden. Ook worden de parochies gesteund van onze voorzitter; het werk van een parochie moet door kunnen gaan.

Door contacten die er zijn met de Kerk worden ook plaatse­lijke projecten onder­steund. Zo zijn er in het verleden acties gehouden om een kindertehuis in Bethlehem te steunen. Ook een kindertehuis in Brazilie werd gesteund. Een pastoor van het bisdom Rotterdam deed daar zijn sabbatperiode. Ook een medische-missie zuster in Uganda, die zich inzet voor aidspa­tienten, heeft jarenlang steun ontvan­gen.

De R.K. Stichting “Levende Kerk”

De R.K. Stichting “Levende Kerk” is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is per 1 januari 2008 als zodanig door de belastingdienst aangewezen.

Inschrijvingen / registraties

Het RSIN van de stichting is 8047.28.744
en de stichting is ingeschreven in het stichtingsregister onder nr. 41156825

Contactgegevens

De R.K. Stichting “Levende Kerk”
Irenelaan 4
9752 LS  Haren
06 - 515 77 384

levendekerk@rkgoededoelen.nl
www.rkgoededoelen.nl/levendekerk

Rekeningnummer

IBAN rekeningnummer: NL03 INGB 0006 3187 40

Bestuur

J.E.M. van der Mee, voorzitter
Stephanus Maria Jansen, secretaris
Adrianus Johannes Deden, penningmeester

Beleidsplan

Het stimuleren van giften aan de stichting door middel van advertenties en persoon­lijke contacten, ter bevordering van de uitvoering van de doelstelling. De stichting verstrekt in dit kader giften en leningen aan instanties waarvan de doel­stelling past binnen de kaders waarbinnen de stichting actief is.

Doelstelling

Het financieel onder­steunen van kerkelijke activiteiten ten behoeve van het kerkelijk leven in eigen land en de wereldkerk.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personen in loondienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financieel jaarverslag

 
Deze pagina is opgezet door Wim Koopman / iMoose